Privacy & Disclaimer

We hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en andere contacten. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het aanvragen van een reis, het maken van een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over onze reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces wordt gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat onze boekers de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en dat wij deze uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn dat wij de persoonsgegevens van onze klanten beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen de persoonsgegevens van onze klanten nooit zonder toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om lokale overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.
Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in onze Privacy Policy;
– verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van vertsrekte persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina!

 

Disclaimer
Deze website is opgezet als informatieve site en heeft als doel het vrijblijvend informeren van onze (eventuele) klanten bij de voorbereiding van hun reis. Wij hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Ook doen we ons uiterste best om de informatie op onze site zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Wij blijven continu bezig met de ontwikkeling van onze reizen en het bijwerken van de informatie hierover op onze site. Echter: de op deze website vermelde informatie is zo veelomvattend en afhankelijk van externe factoren, dat OutSight Travel de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie niet kan garanderen en dus kan OutSight Travel geen enkele verantwoordelijkheid dragen indien bepaalde informatie niet blijkt te kloppen. OutSight Travel behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te veranderen, verbeteren of verwijderen.

 

Links
Deze website bevat enkele links en verwijzingen naar andere websites, deze dienen alleen ter informatie van de gebruiker. We hopen dat je hier voor je reis relevante informatie kunt vinden. Voor de inhoud van deze websites kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

 

Privacybescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op OutSight.nl, ga je ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze interne databases. We respecteren de algemeen geldende privacyregels en de gegevens zullen daarom nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld. We nemen je privacy serieus en houden ons daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De gegevens die je aan ons verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij de werkwijze van onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en deze melding staat geregistreerd onder meldingsnummer m00001817.
Aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden intern opgeslagen en bewaard. We gebruiken deze gegevens alleen voor het verkopen, organiseren en afhandelen van onze reizen.  Wij zullen persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden of op een andere manier delen of openbaar maken. Op verzoek kunnen je gegevens natuurlijk altijd weer worden verwijderd. Mocht je eventuele onjuiste of gewijzigde persoonlijke gegevens die wij bijhouden willen aanpassen, neem dan contact met ons op via email: marketing@OutSight.nl

 

Vragen?
Heb je vragen over ons privacybeleid of over de manier waarop wij omgaan je gegevens? Neem dan contact met ons op via email: marketing@OutSight.nl